martes, 15 de febrero de 2011

Conventie din 24/01/2006 intre Romania si Spania in domeniul securitatii sociale

[Materialul de fata a fost preluat din Indaco Legenet www.legenet.indaco.ro]

Romania si Spania, denumite in continuare parti contractante, recunoscand legaturile de prietenie care unesc cele doua state, hotarate sa coopereze in domeniul securitatii sociale, au convenit asupra urmatoarelor:

Titlul I - Dispozitii generale

Articolul 1 - Definitii

1. Pentru aplicarea Conventiei dintre Romania si Spania in domeniul securitatii sociale, denumita in continuare conventie, expresiile si termenii enumerati in continuare au urmatoarea semnificatie:
a) legislatie - desemneaza legile, reglementarile si alte dispozitii din domeniul securitatii sociale, prevazute la art. 2, in vigoare pe teritoriul fiecarei parti contractante;
b) autoritate competenta - pentru Romania: Ministerul Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei si Ministerul Sanatatii; pentru Spania: Ministerul Muncii si Afacerilor Sociale;
c) institutie - organismul sau autoritatea responsabila cu aplicarea legislatiei prevazute la art. 2;
d) institutie competenta - institutia responsabila cu recunoasterea dreptului si/sau cu plata prestatiilor, conform legislatiei fiecarei parti contractante;
e) organism de legatura - organismul de coordonare si informare intre institutiile ambelor parti contractante, care intervine in aplicarea prezentei conventii si ii informeaza pe cei interesati asupra drepturilor si obligatiilor ce decurg din aceasta;
f) lucrator - orice persoana care este sau a fost asigurata, in baza legislatiei oricareia dintre partile contractante, ca o consecinta a desfasurarii in prezent sau in trecut a unei activitati in interesul altuia sau in interes propriu;
g) membri de familie - persoanele recunoscute ca atare de legislatia aplicabila a fiecarei parti contractante;
h) domiciliu - locul de sedere obisnuita;
i) resedinta - locul de sedere temporara;
j) perioada de asigurare - perioadele de contributie sau perioadele asimilate, in conformitate cu legislatia fiecarei parti contractante;
k) asistenta medicala - prestatiile in natura acordate in scopul mentinerii sau restabilirii sanatatii in caz de boala, maternitate sau accident, in conformitate cu legislatiile mentionate la art. 2;
l) prestatii si pensii - toate prestatiile si pensiile in bani, prevazute de legislatiile mentionate la art. 2, precum si majorarile, revalorizarile, completarile si suplimentele acestora;
m) prestatii necontributive - prestatiile care nu depind de perioadele de asigurare si care sunt conditionate de nivelul veniturilor.
2. Ceilalti termeni si celelalte expresii utilizate in prezenta conventie au semnificatia care le este atribuita de legislatia aplicabila.

Articolul 2 - Campul material de aplicare

1. Prezenta conventie se va aplica:
A. pentru Romania, legislatiei privind:
a) asistenta medicala in caz de boala obisnuita si maternitate;
b) asistenta medicala in caz de boala profesionala si accidente de munca;
c) indemnizatii pentru incapacitate temporara de munca determinata de boala obisnuita sau de accidente in afara muncii, de boli profesionale si accidente de munca;
d) indemnizatii de maternitate;
e) indemnizatii pentru cresterea copilului si ingrijirea copilului bolnav;
f) pensii pentru limita de varsta, pensii anticipate, pensii de invaliditate, pensii de urmas;
g) ajutoare de deces;
h) alocatia de stat pentru copii;
i) indemnizatii de somaj.
B. pentru Spania, legislatiei privind prestatiile sistemului spaniol de securitate sociala, cu exceptia regimurilor functionarilor publici, civili si militari, care se refera la:
a) asistenta medicala in cazuri de boala obisnuita sau profesionala, accidente de munca sau in afara muncii si maternitate;
b) prestatii pentru incapacitate temporara in cazul bolilor obisnuite si al accidentelor in afara muncii;
c) prestatii de maternitate si legate de riscurile pe durata sarcinii;
d) prestatii pentru incapacitate permanenta, pensii pentru limita de varsta si pensii de urmas;
e) alocatie de deces;
f) prestatii familiale, cu plata periodica, pentru copii aflati in ingrijire;
g) prestatii pentru accidente de munca si boli profesionale;
h) prestatii in caz de somaj.
2. Prezenta conventie se va aplica si legislatiei care, in viitor, completeaza sau modifica legislatia prevazuta la paragraful 1.
3. Prezenta conventie se va aplica legislatiei care va institui un nou regim sau o noua schema de securitate sociala, daca partile contractante convin astfel.

Articolul 3 - Campul personal de aplicare

Prezenta conventie se va aplica lucratorilor care sunt sau au fost supusi legislatiilor prevazute la art. 2, in una sau in ambele parti contractante, precum si membrilor lor de familie si urmasilor.

Articolul 4 - Egalitatea de tratament

Cetatenii unei parti contractante, membrii lor de familie si urmasii vor fi supusi obligatiilor si vor putea beneficia de drepturile prevazute de legislatia de securitate sociala pe teritoriul celeilalte parti contractante in aceleasi conditii ca si cetatenii acesteia, sub rezerva dispozitiilor specifice prevazute de prezenta conventie. Prezenta dispozitie se va aplica, de asemenea, si persoanelor care au statutul de refugiat, potrivit Conventiei de la Geneva din 28 iulie 1951 referitoare la statutul refugiatilor si Protocolului de la New York din 31 ianuarie 1967, precum si apatrizilor, potrivit Conventiei referitoare la statutul apatrizilor de la New York din 28 septembrie 1954, care au domiciliul pe teritoriul uneia dintre partile contractante, precum si membrilor lor de familie si urmasilor.

Articolul 5 - Totalizarea perioadelor de asigurare

1. Daca legislatia uneia dintre partile contractante conditioneaza dobandirea, mentinerea sau recuperarea dreptului la prestatii de indeplinirea unor perioade determinate de asigurare, institutia competenta va lua in calcul in acest sens, daca este necesar, perioadele de asigurare realizate conform legislatiei celeilalte parti contractante, ca si cum ar fi perioade realizate conform legislatiei primei parti contractante, cu conditia ca acestea sa nu se suprapuna.
2. Daca pentru recunoasterea drepturilor la prestatii trebuie efectuata totalizarea perioadelor de asigurare realizate conform legislatiilor ambelor parti contractante, se vor aplica urmatoarele reguli:
a) Daca o perioada de asigurare obligatorie coincide cu o perioada de asigurare facultativa sau asimilata, se va lua in considerare perioada de asigurare obligatorie.
b) Daca doua perioade de asigurare facultativa, recunoscute in ambele parti contractante, coincid, fiecare parte contractanta va lua in considerare perioada de asigurare facultativa realizata pe teritoriul sau.
c) Daca o perioada de asigurare facultativa recunoscuta de o parte contractanta coincide cu o perioada de asigurare asimilata recunoscuta de cealalta parte contractanta, se va lua in considerare perioada de asigurare facultativa.
d) Daca nu este posibil sa se determine precis perioada de timp in care anumite perioade de asigurare au fost realizate in una dintre partile contractante, se va considera ca aceste perioade de asigurare nu se suprapun cu perioadele de asigurare realizate in cealalta parte contractanta.
3. Daca admiterea la asigurarea facultativa sau continuarea asigurarii facultative este conditionata de realizarea unor perioade de asigurare anterioare, perioadele de asigurare realizate de catre lucrator conform legislatiei uneia dintre partile contractante se vor totaliza, daca este necesar, cu perioadele de asigurare realizate conform legislatiei celeilalte parti contractante, cu conditia ca acestea sa nu se suprapuna.

Articolul 6 - Prestatii cu caracter necontributiv

1. Prestatiile necontributive prevazute la art. 2 se vor recunoaste de fiecare parte contractanta cetatenilor celeilalte parti contractante, in conformitate cu propria legislatie.
2. Pentru acordarea de prestatii necontributive, fiecare parte contractanta va lua in considerare numai perioadele de domiciliu pe teritoriul acelei parti contractante.

Articolul 7 - Mentinerea drepturilor dobandite si plata prestatiilor in strainatate

1. Daca prezenta conventie nu prevede altfel, prestatiile si pensiile nu vor fi supuse reducerii, modificarii, suspendarii sau incetarii datorita faptului ca beneficiarul are domiciliul sau resedinta pe teritoriul celeilalte parti contractante si se vor plati pe acest teritoriu.
2. Dispozitiile paragrafului precedent nu se vor aplica prestatiilor in caz de incapacitate temporara de munca si nici prestatiilor necontributive a caror acordare depinde de domiciliu.
3. Pensiile acordate conform dispozitiilor prezentei conventii beneficiarilor care au domiciliul intr-un stat tert vor fi platite, luandu-se in considerare prevederile paragrafelor precedente, in aceleasi conditii si in aceeasi masura ca si propriilor cetateni care au domiciliul in acest stat tert.

Titlul II - Dispozitii referitoare la legislatia aplicabila


Articolul 8 - Regula generala

Lucratorii carora li se aplica prezenta conventie vor fi supusi doar legislatiei partii contractante pe al carei teritoriu isi exercita activitatea, sub rezerva dispozitiilor art. 9.

Articolul 9 - Reguli speciale si exceptii

In ceea ce priveste dispozitiile art. 8, se stabilesc urmatoarele reguli speciale si exceptii:
a) Lucratorul angajat al unei intreprinderi al carei sediu se afla pe teritoriul uneia dintre partile contractante, detasat de respectiva intreprindere pe teritoriul celeilalte parti contractante pentru desfasurarea unor activitati cu caracter temporar, va ramane supus legislatiei primei parti contractante, daca durata previzibila a activitatii pentru care a fost detasat nu depaseste 3 ani si daca nu a fost trimis pentru a inlocui o persoana a carei perioada de detasare a expirat.
b) Daca durata activitatii la care se refera lit. a), datorita unor circumstante imprevizibile, depaseste 3 ani, lucratorul va continua sa fie supus legislatiei primei parti contractante pentru o noua perioada, care nu va depasi 2 ani, cu conditia ca autoritatea competenta a celei de-a doua parti contractante sau organismul desemnat sa fie de acord cu aceasta.
c) Lucratorul independent care isi desfasoara in mod obisnuit activitatea pe teritoriul partii contractante unde este asigurat si care incepe sa desfasoare o activitate de acelasi fel pe teritoriul celeilalte parti contractante va continua sa fie supus legislatiei primei parti contractante, cu conditia ca durata previzibila a activitatii sa nu depaseasca 3 ani.
d) Daca durata activitatii la care se refera lit. c), datorita unor circumstante imprevizibile, depaseste 3 ani, lucratorul independent va continua sa fie supus legislatiei primei parti contractante pentru o noua perioada, care nu va depasi 2 ani, cu conditia ca autoritatea competenta a celei de-a doua parti contractante sau organismul desemnat sa-si dea acordul.
e) Personalul itinerant al intreprinderilor de transport aerian si terestru care isi desfasoara activitatea pe teritoriul ambelor parti contractante va fi supus legislatiei partii contractante pe al carei teritoriu isi are sediul intreprinderea.
f) Lucratorul angajat care isi desfasoara activitatea la bordul unei nave va fi supus legislatiei partii contractante sub al carei pavilion se afla nava. Cu toate acestea, daca lucratorul este remunerat pentru aceasta activitate de catre o intreprindere cu sediul sau de catre o persoana care are domiciliul pe teritoriul celeilalte parti contractante, acesta va fi supus legislatiei acestei parti contractante, daca are domiciliul pe teritoriul acesteia. Intreprinderea sau persoana care plateste remuneratia va fi considerata angajator in ceea ce priveste aplicarea respectivei legislatii. Lucratorii angajati pentru activitati de incarcare, descarcare, reparatii de nave si servicii de supraveghere in port vor fi supusi legislatiei partii contractante pe al carei teritoriu se afla portul.
g) Membrilor misiunilor diplomatice si oficiilor consulare li se vor aplica dispozitiile Conventiei de la Viena cu privire la relatiile diplomatice din 18 aprilie 1961 si ale Conventiei de la Viena cu privire la relatiile consulare din 24 aprilie 1963.
h) Membrii personalului administrativ si tehnic si membrii personalului de serviciu al misiunilor diplomatice si oficiilor consulare ale fiecarei parti contractante, precum si personalul aflat in serviciul privat al membrilor acestora vor putea opta pentru aplicarea legislatiei oricarei parti contractante, daca sunt cetateni ai statului acreditant sau daca au fost supusi legislatiei acestui stat. Optiunea se va exercita intr-o perioada de 3 luni de la intrarea in vigoare a prezentei conventii sau, dupa caz, in primele 3 luni care urmeaza datei de incepere a activitatii pe teritoriul statului acreditar.
i) Functionarii publici ai unei parti contractante, altii decat cei la care se refera lit. g), care se afla pe teritoriul celeilalte parti contractante, vor ramane supusi legislatiei partii contractante in a carei administratie sunt angajati.
j) Persoanele trimise de una dintre partile contractante in misiuni de cooperare pe teritoriul celeilalte parti contractante vor ramane supuse legislatiei de securitate sociala a partii contractante trimitatoare, cu exceptia situatiei in care se dispune altfel in acordurile de cooperare.

Articolul 10 - Exceptii de la dispozitiile art. 8 si 9

Autoritatile competente ale ambelor parti contractante sau organismele desemnate de acestea pot conveni si alte exceptii de la dispozitiile art. 8 si 9, in interesul unor persoane sau al unor categorii de persoane.

Titlul III - Dispozitii privind asistenta medicala, prestatii si pensii


Capitolul I - Asistenta medicala


Articolul 11 - Prestatii de asistenta medicala in caz de resedinta

1. Lucratorul care indeplineste conditiile cerute de legislatia uneia dintre partile contractante, pentru a avea dreptul la prestatii de asistenta medicala si a carui stare de sanatate necesita imediat acordarea prestatiilor atunci cand se afla temporar pe teritoriul celeilalte parti contractante, va beneficia de aceste prestatii conform legislatiei pe care o aplica institutia competenta. Aceste prestatii vor fi acordate de catre institutia partii contractante in care se afla, in conformitate cu modalitatile si dispozitiile legislatiei sale si pe cheltuiala institutiei competente.
2. Dispozitiile paragrafului anterior vor fi, de asemenea, aplicabile si membrilor de familie ai lucratorilor care au dreptul la asistenta medicala in conformitate cu legislatia aplicabila.

Articolul 12 - Prestatii de asistenta medicala in cazurile prevazute la art. 9

1. Lucratorii la care se refera art. 9 si care indeplinesc conditiile cerute de legislatia partii contractante careia ii sunt supusi vor beneficia, pe perioada in care isi desfasoara activitatea pe teritoriul celeilalte parti contractante, de prestatii de asistenta medicala acordate de catre institutia acestei ultime parti contractante, in conformitate cu modalitatile si dispozitiile legislatiei sale si pe cheltuiala institutiei competente.
2. Dispozitiile paragrafului anterior vor fi, de asemenea, aplicabile si membrilor de familie ai acestor lucratori care ii insotesc si care au dreptul la asistenta medicala in orice imprejurare care necesita respectiva asistenta, atunci cand au, legal, resedinta sau domiciliul pe teritoriul partii contractante in care lucratorul isi exercita activitatea sa profesionala.

Articolul 13 - Asistenta medicala pentru membrii de familie ai lucratorilor

Membrii de familie ai unui lucrator asigurat in una dintre partile contractante, care au domiciliul pe teritoriul celeilalte parti contractante, vor beneficia de asistenta medicala acordata de institutia locului de domiciliu, conform procedurilor si modalitatilor prevazute de legislatia aplicabila, si pe cheltuiala institutiei competente, in masura in care nu au dreptul la aceasta in baza legislatiei partii contractante pe teritoriul careia isi au domiciliul.

Articolul 14 - Asistenta medicala pentru pensionari si membrii de familie ai acestora

1. Titularul unei pensii acordate conform legislatiilor ambelor parti contractante va primi asistenta medicala de la institutia locului de domiciliu, conform legislatiei pe care aceasta o aplica si pe cheltuiala sa. Aceeasi dispozitie se aplica si membrilor de familiei ai pensionarului care au dreptul la aceasta asistenta medicala.
2. Titularul unei pensii acordate doar conform legislatiei unei parti contractante va primi asistenta medicala daca are domiciliul pe teritoriul celeilalte parti contractante. Asistenta medicala va fi acordata titularului si membrilor sai de familie, care isi au domiciliul pe teritoriul celeilalte parti contractante, de catre institutia locului de domiciliu, conform legislatiei pe care aceasta o aplica si pe cheltuiala institutiei competente.

Articolul 15 - Rambursarea cheltuielilor pentru asistenta medicala
Cheltuielile pentru asistenta medicala acordata de catre institutia unei parti contractante in numele si pe cheltuiala institutiei competente a celeilalte parti contractante, in aplicarea articolelor prezentului capitol, vor fi rambursate in euro conform modalitatii si procedurilor stabilite in Aranjamentul administrativ.

Articolul 16 - Acordarea de proteze si de alte dispozitive importante si tratamente de reabilitare
Acordarea de catre institutia locului de domiciliu sau de resedinta de proteze, orteze si alte dispozitive medicale, a caror lista figureaza in Aranjamentul administrativ prevazut la art. 34, precum si tratamentele de reabilitare vor fi supuse autorizarii institutiei competente, cu exceptia cazurilor de urgenta absoluta sau a cazurilor stabilite prin Aranjamentul administrativ.

Capitolul II - Prestatii pentru incapacitate temporara, maternitate si risc pe durata sarcinii, indemnizatii pentru incapacitate temporara de munca, de maternitate si indemnizatii pentru cresterea copilului si ingrijirea copilului bolnav


Articolul 17 - Recunoasterea dreptului

Prestatiile pentru incapacitate temporara ca urmare a unei boli obisnuite sau a unui accident in afara muncii, pentru maternitate si risc pe durata sarcinii, indemnizatiile pentru incapacitate temporara de munca, de maternitate, precum si indemnizatiile pentru cresterea copilului si ingrijirea copilului bolnav vor fi acordate de catre institutia competenta a partii contractante a carei legislatie ii este aplicabila lucratorului.

Capitolul III - Prestatii in caz de incapacitate permanenta, batranete si urmasi


Articolul 18 - Determinarea dreptului si calculul prestatiilor

Lucratorul care a fost supus legislatiei uneia sau alteia dintre partile contractante va avea dreptul la prestatiile prevazute in acest capitol, in conditiile urmatoare:
1. Institutia competenta a fiecarei parti contractante va determina dreptul si va calcula prestatia, luand in considerare numai perioadele de asigurare recunoscute conform legislatiei acestei parti contractante.
2. De asemenea, institutia competenta a fiecarei parti contractante va determina drepturile la prestatii totalizand perioadele de asigurare realizate conform legislatiei ambelor parti contractante. Pentru calcularea sumei de plata, atunci cand totalizarea da dreptul la prestatie, se vor aplica urmatoarele reguli:
a) se va determina cuantumul prestatiei la care cel indreptatit ar fi avut dreptul, ca si cum toate perioadele de asigurare ar fi fost realizate conform propriei legislatii (pensie teoretica);
b) partea de prestatie se va stabili aplicandu-se la pensia teoretica aceeasi proportie existenta intre perioada de asigurare realizata conform legislatiei acestei parti contractante si totalitatea perioadelor de asigurare realizate conform legislatiei ambelor parti contractante (pensia pro rata temporis);
c) daca legislatia uneia dintre partile contractante prevede o durata maxima a perioadelor de asigurare pentru recunoasterea unei prestatii complete, institutia competenta a acestei parti contractante va lua in considerare, pentru calcularea pensiei, doar perioadele de asigurare realizate conform legislatiei celeilalte parti contractante necesare pentru acordarea unei prestatii complete. Dispozitia precedenta nu se aplica pentru prestatiile al caror cuantum, potrivit legislatiei interne a fiecareia dintre partile contractante, nu depinde de perioada de asigurare.
3. Dupa determinarea drepturilor, conform dispozitiilor paragrafelor 1 si 2, institutia competenta a fiecarei parti contractante va recunoaste si va acorda persoanei interesate prestatia cea mai favorabila, independent de solutia adoptata de institutia competenta a celeilalte parti contractante.

Articolul 19 - Sumele datorate in baza perioadelor de asigurare voluntara

Pentru calculul atat al pensiei teoretice, cat si al sumei efective a prestatiilor conform prevederilor art. 18 paragraful 2, se aplica regulile stabilite la art. 5.
Suma datorata efectiv, calculata conform prevederilor art. 18 paragraful 2, va creste corespunzator perioadelor de asigurare facultativa care nu au fost luate in considerare conform prevederilor art. 5 paragraful 2 lit. a). Aceasta crestere se va calcula in functie de legislatia partii contractante in care s-au realizat perioade de asigurare facultativa.

Articolul 20 - Perioade de asigurare mai mici de un an

1. Fara a lua in considerare prevederile art. 18 paragraful 2, daca durata totala a perioadelor de asigurare realizate conform legislatiei unei parti contractante este mai mica de un an si, conform legislatiei acestei parti contractante, nu se dobandeste dreptul la prestatii, institutia respectivei parti contractante nu va fi obligata sa acorde nicio prestatie pentru perioada respectiva. Perioadele respective vor fi luate in considerare, daca va fi necesar, de catre institutia celeilalte parti contractante pentru recunoasterea dreptului si determinarea cuantumului pensiei conform propriei legislatii, dar aceasta nu va aplica ceea ce s-a stabilit in art. 18 paragraful 2 lit. b).
2. Fara a lua in considerare prevederile paragrafului anterior, perioadele mai mici de un an recunoscute in ambele parti contractante vor putea fi totalizate de acea parte contractanta in care cel interesat indeplineste conditiile pentru a avea dreptul la prestatie. Daca dreptul exista in ambele parti contractante, acesta se va recunoaste numai de catre aceea in care cel in cauza a platit ultimele contributii. In aceste cazuri, pentru calcularea pensiei nu se vor aplica dispozitiile art. 18 paragraful 2 lit. b).

Articolul 21 - Conditii specifice pentru recunoasterea dreptului la prestatii

1. Daca legislatia unei parti contractante subordoneaza acordarea prestatiilor prevazute in prezentul capitol conditiei ca lucratorul sa fi fost supus legislatiei acestei parti contractante in momentul producerii evenimentului care determina acordarea prestatiei, aceasta conditie se va considera indeplinita daca in momentul respectiv lucratorul este asigurat in baza legislatiei celeilalte parti contractante sau in lipsa acesteia, cand primeste o prestatie de la acea parte contractanta pe baza propriilor perioade de asigurare. Pentru recunoasterea pensiilor de urmas se va lua in considerare, daca este necesar, daca persoana care genereaza dreptul era asigurata sau era pensionar, conform legislatiei celeilalte parti contractante.
2. Daca legislatia unei parti contractante conditioneaza dreptul la prestatie de realizarea unor perioade de contributii intr-o perioada determinata, imediat anterioara producerii evenimentului care determina prestatia, aceasta conditie se va considera indeplinita daca persoana indreptatita le-a realizat in perioada imediat anterioara recunoasterii prestatiei in cealalta parte contractanta.
3. Clauzele privind reducerea, suspendarea sau sistarea prestatiilor, prevazute de legislatia uneia dintre partile contractante in cazul pensionarilor care desfasoara o activitate profesionala, vor fi aplicate chiar daca acestia isi exercita activitatea pe teritoriul celeilalte parti contractante.

Articolul 22 - Aplicarea legislatiei spaniole

1. Institutia competenta va lua in considerare, in vederea stabilirii bazei de reglementare a prestatiilor, numai perioadele de asigurare realizate in conformitate cu propria legislatie.
2. Pentru determinarea bazei de reglementare a prestatiilor, cand se aplica prevederile art. 18 paragraful 2, se vor aplica urmatoarele reguli:
a) calculul pensiei teoretice spaniole se va face asupra bazei de cotizare reale a asiguratului din Spania, pe durata anilor imediat anteriori platii ultimei cotizatii la securitatea sociala spaniola;
b) suma prestatiei va creste cu fiecare marire si reevaluare, calculate pentru fiecare an posterior pentru pensiile de aceeasi natura.

Articolul 23 - Aplicarea legislatiei romane

Pentru a stabili baza de calcul a pensiei, institutia competenta va lua in considerare punctajul mediu anual care se va determina, conform legislatiei romane, in functie de veniturile obtinute si in baza carora ar fi trebuit sa se plateasca sau s-au platit, dupa caz, asigurarile sociale.

Articolul 24 - Calculul perioadelor de contributii in regimuri speciale sau pentru anumite profesii

Daca legislatia uneia dintre partile contractante conditioneaza dreptul la prestatii sau acordarea acestora de realizarea unor perioade de asigurare intr-o profesie supusa unui regim special ori intr-o profesie sau loc de munca determinat, perioadele realizate conform legislatiei celeilalte parti contractante vor fi luate in considerare pentru acordarea acestor prestatii ori beneficii numai daca vor fi fost realizate in cadrul unui regim de aceeasi natura sau, in lipsa acestuia, in aceeasi profesie ori, dupa caz, intr-un loc de munca similar. Daca, luandu-se in considerare perioadele astfel realizate, persoana respectiva nu indeplineste conditiile necesare pentru a beneficia de o prestatie acordata de un regim special, aceste perioade pentru acordarea prestatiilor vor fi luate in considerare in regimul general sau intr-un alt regim special in care acelei persoane i s-ar putea acorda acest drept.

Articolul 25 - Determinarea gradului de invaliditate

1. Pentru determinarea diminuarii capacitatii de munca a lucratorului, cu efecte asupra acordarii prestatiilor corespunzatoare de invaliditate, institutiile competente ale fiecareia dintre partile contractante vor efectua o evaluare conform legislatiei pe care o aplica.
2. Pentru aplicarea dispozitiilor paragrafului anterior, institutiile competente din fiecare parte contractanta vor lua in considerare informatiile medicale si datele administrative emise de catre institutiile partii contractante. Cu toate acestea, fiecare institutie competenta va putea sa supuna asiguratul unui control medical, la alegerea si pe cheltuiala sa.

Capitolul IV - Prestatii familiale pentru copilul aflat in intretinere


Articolul 26 - Recunoasterea dreptului
1. Lucratorul asigurat sau titularul unei pensii, in baza legislatiei uneia dintre partile contractante si care are domiciliul pe teritoriul acestei parti contractante, va avea dreptul, pentru membrii sai de familie care au domiciliul impreuna cu el, la prestatiile familiale prevazute in legislatia partii contractante in care se afla asiguratul sau de la care primeste pensie, aplicand toate efectele principiului egalitatii de tratament.
2. In cazul in care exista dreptul la prestatii in aceeasi perioada si pentru acelasi membru de familie, conform legislatiilor ambelor parti contractante, va fi considerata competenta partea contractanta in care lucratorul este asigurat sau aceea in care, pe baza legislatiei proprii, lucratorului i se plateste o pensie.
3. Daca aplicarea acestor reguli duce la drepturi concurente, prestatiile vor fi acordate numai de catre partea contractanta pe al carei teritoriu au resedinta membrii de familie respectivi.

Capitolul V - Ajutor de deces


Articolul 27 - Recunoasterea dreptului la ajutor

1. Ajutorul de deces va fi acordat de institutia competenta a partii contractante a carei legislatie este aplicabila lucratorului sau pensionarului in momentul decesului.
2. In cazul decesului unui pensionar al ambelor parti contractante, care determina recunoasterea dreptului la ajutor in ambele parti contractante, acesta va fi recunoscut de catre institutia competenta a partii contractante pe al carei teritoriu pensionarul a avut domiciliul in momentul decesului. Daca decesul are loc pe teritoriul unei terte tari, recunoasterea dreptului la ajutor in caz de deces va reveni institutiei competente a partii contractante unde pensionarul a fost asigurat ultima data.

Capitolul VI - Prestatii de somaj


Articolul 28 - Determinarea dreptului

1. Daca legislatia unei parti contractante conditioneaza dobandirea, mentinerea, restabilirea sau durata drepturilor la prestatii de realizarea unor perioade determinate de asigurare, institutia competenta care aplica legislatia unei parti contractante va calcula, in masura necesara, perioadele de asigurare realizate ca lucratori angajati, conform legislatiei celeilalte parti contractante, cu conditia ca aceste perioade sa nu fi fost luate in calcul pentru dobandirea, mentinerea sau restabilirea unei prestatii in acea parte contractanta, ca si cum ar fi perioade de asigurare realizate conform legislatiei aplicate de aceasta.
2. Aplicarea dispozitiilor paragrafului anterior ramane conditionata de faptul ca persoana interesata sa fi realizat perioade de asigurare in ultimul loc, cu respectarea dispozitiilor legislatiei conform careia s-au solicitat prestatiile. Pentru aplicarea legislatiei spaniole si totalizarea perioadelor de asigurare realizate in baza legislatiei celeilalte parti contractante, perioada de asigurare realizata in Spania trebuie sa fie de cel putin 180 de zile in ultimii 6 ani anteriori situatiei legale de somaj. Pentru aplicarea legislatiei romane si totalizarea perioadelor de asigurare realizate in baza legislatiei celeilalte parti contractante, perioada de asigurare care trebuie realizata pe teritoriul Romaniei, conform legislatiei sale, este de cel putin 6 luni in ultimele 12 luni anterioare solicitarii prestatiei.
3. Perioada maxima de asigurare care va fi totalizata de catre cealalta parte contractanta va fi perioada de referinta comuna prevazuta de legislatiile celor doua parti contractante in domeniul protectiei in caz de somaj. Perioada de incadrare a acestei perioade de asigurare va fi cea stabilita de legislatia pe care o aplica institutia competenta.
4. Pentru stabilirea bazei care da dreptul la ajutorul de somaj institutia competenta din fiecare parte contractanta va lua in considerare numai propriile perioade de asigurare.
5. Prestatiile pentru somaj se vor plati atat timp cat beneficiarii acestora au domiciliul legal pe teritoriul partii contractante care le-a recunoscut.

Capitolul VII - Prestatii in caz de accident de munca si boala profesionala


Articolul 29 - Determinarea dreptului la prestatii

Dreptul la prestatiile datorate in cazul unui accident de munca sau al unei boli profesionale va fi determinat conform legislatiei partii contractante careia i-a fost supus lucratorul la data producerii accidentului sau contractarii bolii.

Articolul 30 - Agravarea consecintelor unui accident de munca

Daca lucratorul, victima a unui accident de munca, sufera o recidiva sau agravare a starii de sanatate, ca o consecinta a accidentului, fiind supus legislatiei celeilalte parti contractante, prestatiile datorate acestei recidive sau agravari vor fi in sarcina institutiei competente a partii contractante in care lucratorul era asigurat in momentul producerii accidentului de munca.

Articolul 31 - Boala profesionala

1. Prestatiile pentru boli profesionale se reglementeaza conform legislatiei partii contractante aplicabile lucratorului in perioada in care si-a exercitat activitatea susceptibila a fi cauza bolii profesionale, chiar daca aceasta a fost diagnosticata pentru prima data cand lucratorul era supus legislatiei celeilalte parti contractante.
2. Daca lucratorul a realizat, succesiv sau alternativ, respectiva activitate, fiind supus legislatiei unei sau celeilalte parti contractante, drepturile sale vor fi determinate conform legislatiei partii contractante careia i-a fost supus ultima data ca urmare a respectivei activitati. Daca nu se acorda dreptul la prestatie conform legislatiei acelei parti contractante, se vor aplica dispozitiile legislatiei primei parti contractante.

Articolul 32 - Agravarea bolii profesionale

1. In cazul in care o boala profesionala a determinat acordarea de prestatii de catre una dintre partile contractante, aceasta va avea responsabilitatea pentru orice agravare a bolii care poate sa apara, chiar daca lucratorul este supus legislatiei celeilalte parti contractante, daca acesta nu desfasura o activitate cu acelasi grad de risc, fiind supus legislatiei acestei ultime parti contractante.
2. Daca, dupa ce i s-a recunoscut dreptul la o pensie de invaliditate pentru o boala profesionala de catre institutia unei parti contractante, persoana interesata desfasoara o activitate susceptibila sa agraveze boala profesionala, fiind supusa legislatiei celeilalte parti contractante, institutia competenta a primei parti contractante va continua sa plateasca prestatia care a fost recunoscuta fara a lua in considerare agravarea si respectand dispozitiile propriei legislatii. Institutia competenta a celei de-a doua parti contractante, a carei legislatie ii era aplicabila persoanei indreptatite la momentul producerii agravarii, ii va acorda o prestatie intr-un cuantum care va fi egal cu diferenta dintre cuantumul prestatiei la care cel interesat are dreptul dupa agravare si cuantumul prestatiei la care ar fi avut dreptul in aceasta parte contractanta inainte de agravare.

Articolul 33 - Accidente de munca sau boli profesionale anterioare

Pentru evaluarea diminuarii capacitatii de munca ca urmare a unui accident de munca sau a unei boli profesionale, se vor lua in considerare accidentele de munca anterioare sau bolile profesionale pe care putea sa le fi suferit un lucrator, desi acestea s-au produs cand lucratorul era supus legislatiei celeilalte parti contractante.

Titlul IV - Dispozitii diverse, tranzitorii si finale

Capitolul I - Dispozitii diverse

Articolul 34 - Atributiile si obligatiile autoritatilor competente

1. Autoritatile competente ale ambelor parti contractante vor stabili Aranjamentul administrativ necesar aplicarii prezentei conventii.
2. Autoritatile competente ale ambelor parti contractante vor trebui:
a) sa desemneze organismele de legatura;
b) sa comunice masurile adoptate pe plan intern in vederea aplicarii prezentei conventii;
c) sa notifice toate dispozitiile legislative si reglementarile care le modifica pe cele mentionate la art. 2;
d) sa ofere bune oficii si cea mai ampla colaborare tehnica si administrativa posibila pentru aplicarea prezentei conventii;
e) sa interpreteze dispozitiile prezentei conventii care pot crea neclaritati institutiilor lor competente.
3. Ambele parti contractante se pot reuni la solicitarea oricareia dintre ele, in scopul examinarii problemelor care pot interveni in aplicarea prezentei conventii si a Aranjamentului administrativ.

Articolul 35 - Efectele prezentarii documentelor

1. Solicitarile, declaratiile, recursurile si alte documente care, in urma aplicarii legislatiei unei parti contractante, trebuie prezentate intr-un termen determinat autoritatilor sau institutiilor corespunzatoare din acea parte contractanta se vor considera ca au fost prezentate in acelasi termen si autoritatii sau institutiei corespunzatoare din cealalta parte contractanta.
2. Orice solicitare de prestatie prezentata conform legislatiei unei parti contractante va fi considerata ca o solicitare a prestatiei corespunzatoare conform legislatiei celeilalte parti contractante, daca cel interesat arata in mod expres sau se deduce din documentatia prezentata ca a desfasurat o activitate profesionala sau ca a fost asigurat pe teritoriul respectivei parti contractante.
3. Fara a lua in considerare cele prevazute la paragraful 2, in cazul in care este o prestatie pentru pensie, nu se va considera ca cererea a fost prezentata celeilalte institutii competente decat daca cel interesat mentioneaza aceasta in mod expres.
4. Documentele si corespondenta pe care autoritatile competente, organismele de legatura si institutiile competente si le transmit reciproc in legatura cu aplicarea prezentei conventii se vor redacta in limba romana sau spaniola.
5. Persoanele interesate pot prezenta cererile si alte documente in limba romana sau spaniola.

Articolul 36 - Actualizarea sau revalorizarea prestatiilor

1. Prestatiile recunoscute pentru aplicarea dispozitiilor titlului III se vor actualiza sau revaloriza cu aceeasi periodicitate si in acelasi cuantum ca si prestatiile recunoscute conform legislatiei interne.
2. Pe langa cele stabilite in paragraful anterior, in cazul pensiilor al caror cuantum a fost determinat conform formulei pro rata temporis prevazuta la art. 18 paragraful 2, suma revalorizata se va putea determina prin intermediul aplicarii aceleiasi reguli de proportionalitate care s-a utilizat pentru stabilirea cuantumului pensiei.

Articolul 37 - Scutirile de taxe pentru acte si documente administrative

1. Scutirea de taxe de inregistrare, inscriere, timbrare si taxe consulare sau altele asemanatoare, prevazute in legislatia fiecarei parti contractante, se va extinde la certificatele si documentele care se elibereaza de administratiile sau institutiile competente ale celeilalte parti contractante in aplicarea prezentei conventii.
2. Toate actele administrative si documentele care se elibereaza pentru aplicarea prezentei conventii nu vor trebui legalizate.

Articolul 38 - Asistenta administrativa intre institutii

1. Institutiile competente ale ambelor parti contractante vor putea sa-si solicite reciproc, in orice moment, recunoasteri de evaluari medicale, verificari de date si acte din care pot rezulta obtinerea, modificarea, suspendarea, stingerea sau mentinerea dreptului la prestatiile recunoscute. Cheltuielile care se efectueaza in acest scop vor fi suportate, fara intarziere, de catre institutia competenta care a solicitat recunoasterea sau verificarea, cand se primesc documente justificative ale acestor cheltuieli.
2. Institutia competenta a uneia dintre partile contractante care, la acordarea sau revizuirea unei prestatii conform dispozitiilor titlului III, dovedeste plata catre beneficiarul prestatiilor intr-un cuantum mai mare decat cel datorat va putea solicita institutiei competente a celeilalte parti contractante care datoreaza prestatii de aceeasi natura catre acelasi beneficiar retinerea din prima plata a sumelor corespunzatoare platilor periodice efectuate in plus, in cadrul limitelor stabilite de legislatia interna a partii contractante care realizeaza retinerea. Aceasta ultima institutie va transfera suma retinuta institutiei care a acordat-o.

Articolul 39 - Modalitatile si garantarea platii prestatiilor

1. Institutiile competente ale fiecarei parti contractante vor efectua platile determinate de aplicarea prezentei conventii in moneda oficiala a tarii lor.
2. Daca in una dintre partile contractante se adopta dispozitii care restrang transferul de devize, ambele parti contractante vor adopta masurile necesare pentru garantarea efectivitatii drepturilor acordate conform dispozitiilor prezentei conventii.

Articolul 40 - Reglementarea diferendelor

1. Autoritatile competente ale ambelor parti contractante vor solutiona, prin negocieri, diferendele de interpretare a prezentei conventii si a Aranjamentului administrativ.
2. In cazul in care diferendele nu pot fi solutionate potrivit dispozitiilor paragrafului anterior, acestea vor fi supuse deciziei unei comisii mixte constituite, de comun acord, de catre autoritatile competente.

Capitolul II - Dispozitii tranzitorii

Articolul 41 - Evenimente produse anterior intrarii in vigoare a conventiei
1. Aplicarea prezentei conventii va da dreptul la pensii pentru evenimente aparute anterior datei intrarii sale in vigoare. Totusi, acordarea acestora nu se va efectua in niciun caz pentru perioadele anterioare intrarii sale in vigoare.
2. Pensiile care au fost lichidate de ambele parti contractante sau drepturile la pensii care au fost refuzate anterior intrarii in vigoare a prezentei conventii vor putea fi revizuite pe baza acesteia, la cererea celor interesati.
3. Nu se vor revizui prestatiile platite care au constat intr-o suma unica.

Articolul 42 - Calculul perioadelor anterioare intrarii in vigoare a conventiei
1. Perioadele de asigurare realizate conform legislatiei fiecarei parti contractante inainte de data intrarii in vigoare a prezentei conventii vor fi luate in considerare pentru determinarea dreptului si cuantumului prestatiilor care se recunosc in virtutea acesteia.
2. Cand s-a produs o suprapunere a perioadelor de asigurare care corespund perioadelor anterioare intrarii in vigoare a prezentei conventii, fiecare parte contractanta va lua in considerare perioadele recunoscute de propria legislatie pentru a determina dreptul la prestatie si cuantumul acesteia.

Capitolul III - Dispozitii finale

Articolul 43 - Ratificarea si intrarea in vigoare

Prezenta conventie va fi supusa ratificarii conform procedurilor interne ale fiecarei parti contractante si va intra in vigoare la 30 de zile de la data schimbului instrumentelor de ratificare.

Articolul 44 - Durata conventiei
1. Prezenta conventie se incheie pentru o perioada nedeterminata, putand fi denuntata de oricare dintre partile contractante prin notificarea celeilalte parti contractante. In acest caz, prezenta conventie isi va inceta valabilitatea dupa 6 luni de la respectiva notificare.
2. In cazul denuntarii, dispozitiile prezentei conventii vor fi aplicabile drepturilor obtinute in baza acesteia. De asemenea, partile contractante vor aplica dispozitiile care garanteaza drepturile in curs de a fi obtinute, drepturi rezultate din perioadele de asigurare realizate anterior datei incetarii valabilitatii prezentei conventii.
Semnata la Madrid la 24 ianuarie 2006, in doua exemplare, in limbile romana si spaniola, ambele texte fiind egal autentice.

No hay comentarios: