viernes, 5 de octubre de 2007

Drepturile romanilor in Spania


I. DREPTURILE DUMNEAVOASTRĂ

Pot fi beneficiar al regimului comunitar aplicabil cetăţenilor străini în Spania?

Beneficiază integral de regimul comunitar aplicabil cetăţenilor străini, începând cu data aderării Bulgariei si României la Uniunea Europeană (1 ianuarie 2007):


– Cetăţenii bulgari si români care doresc să se stabilească în Spania cu rezidenţă nelucrativă, pentru studii sau ca liber-profesionisti.

- Cetăţenii bulgari si români angajaţi cu contract de muncă ce erau rezidenţi în Spania în momentul aderării si cărora, la acea dată, li se acordase o autorizaţie de muncă pe o durată de un an sau mai mare de un an. In vederea angajării cu contract de muncă, ceilalţi cetăţeni bulgari si români vor fi obligaţi să obţină o autorizaţie de muncă în Spania, conform regimului general al cetăţenilor străini (Legea organică 4/2000 privind drepturile si libertăţiile cetăţenilor străini în Spania si integrarea lor socială, precum si normele metodologice ale acesteia, aprobate prin Decretul regal 2393/2004).


Am nevoie de viză pentru a intra în Spania si pentru a rămâne pentru o sedere de scurtă durată, de exemplu în calitate de turist?

Nu. Pentru a intra în Spania, ca si pentru a rămâne pe teritoriul spaniol pentru o perioadă de până la trei luni, este suficient să deţineţi pasaportul sau, după caz, documentul de identitate valid, în vigoare, în care să fie menţionată cetăţenia. Pe de altă parte, veţi putea utiliza ghiseele speciale pentru cetăţenii statelor membre ale Uniunii Europene.

Trebuie să realizez anumite formalităţi administrative pentru a avea rezidenţa în Spania?

Da. Dacă doriţi să rămâneţi sau să aveţi rezidenţa în Spania pentru o perioadă de trei luni sau mai mare de trei luni, va trebui să solicitaţi înregistrarea la Registrul Central al Cetăţenilor Străini/ Registro Central de Extranjeros, la Oficiul pentru Cetăţenii Străini/ Oficina de Extranjeros (în lipsa acestuia, la Comisariatul Provincial de Poliţie/ Comisaría Provincial de Policía) din provincia unde doriţi să rămâneţi sau să locuiţi.

Pot avea rezidenţa în Spania fără a munci?

Faptul că nu realizaţi o muncă nu reprezintă în sine un impediment pentru a avea rezidenţa în Spania.

Pot munci în Spania?

A) Persoanele nerezidente în Spania la data de 1 ianuarie 2007 care doresc să se angajeze cu contract de muncă vor trebui să obţină mai întâi autorizaţia de muncă, fără a se ţine seama de situaţia forţei de muncă la nivel naţional. Solicitarea autorizaţiei menţionate va trebui prezentată de angajatorul sau patronul din Spania, anterior iniţierii de către angajat a demersurilor privind contractul său de muncă. Demersurile privind activitatea sa in baza unui contract de muncă în Spania, vor fi realizate de angajat pe lângă misiunea diplomatică sau consulatul spaniol din raza domiciliului său (cu excepţia cazurilor de contract pentru munci cu caracter temporar, pe o durată de 180 de zile sau mai puţin, când nu va fi necesară iniţierea demersurilor amintite pe lângă misiunea diplomatică sau consulatul spaniol din raza de domiciliu a angajatului). În termen de trei luni de la data intrării în Spania, persoana angajată va trebui să solicite personal înregistrarea sa la Registrul Central al Cetăţenilor Străini, de unde va primi un certificat de înregistrare în care va fi menţionată autorizaţia sa de muncă si perioada de valabilitate a acesteia.

B) Persoanele rezidente în Spania la data de 1 ianuarie 2007, fără ca la acea dată să deţină o autorizaţie de muncă pentru minim un an, precum si cele care obţin rezidenţa în perioada tranzitorie în care intenţionează să desfăsoare o activitate în baza unui contract de muncă, mai întâi trebuie să obţină, în perioada respectivă, autorizaţia de muncă, fără a se ţine seama de situaţia forţei de muncă la nivel naţional.

C) În termen de trei luni de la data la care i se anunţă obţinerea autorizaţiei de muncă, persoana angajată va trebui să solicite personal modificarea înregistrării sale în Registrul Central al Cetăţenilor Străini, de unde va primi un certificat de înregistrare în care va fi menţionată autorizaţia sa de muncă si perioada acesteia de valabilitate.

Pot rămâne în Spania după terminarea activităţii sezoniere sau a campaniei agricole?

Puteţi rămâne pe teritoriul spaniol, ţinând seama de faptul că aveţi dreptul de a locui pe acest teritoriu (cu obligaţia de a vă înregistra în Registrul Central al Cetăţenilor Străini în cazul în care doriţi să rămâneţi o perioadă de trei luni sau mai mult). Cu toate acestea, lucrătorii care fac dovada întoarcerii în ţara lor de origine odată ce a expirat valabilitatea autorizaţiei de muncă sau, după caz, prelungirea acesteia, vor putea fi angajaţi nominal pentru aceeasi activitate, fără a mai fi nevoie să participe la un nou proces de selecţie.


II. DREPTURILE MEMBRILOR DE FAMILIE


Poate locui familia mea în Spania?

Da.
– Dacă sunt cetăţeni bulgari sau români li se aplică prevederile aliniatului I din această brosură.
– Dacă nu sunt cetăţeni ai unor ţări membre ale Uniunii Europene (nici ai Spaţiului Economic European si nici cetăţeni elveţieni), au dreptul de a locui în Spania si de a obţine permisul de rezidenţă, în calitate de rudă a unui cetăţean UE.

Ce membri ai familiei mele au dreptul de a avea rezidenţa în Spania?

Membrii familiei dumneavoastră care, nefiind cetăţeni ai unor ţări membre ale Uniunii Europene (nici ai Spaţiului Economic European si nici cetăţeni elveţieni), au dreptul de rezidenţă în regim comunitar sunt următorii:
– Soţul/soţia, numai în cazul în care căsătoria nu a fost afectată de un acord sau declaraţie de nulitate, divorţ sau separare legală.
– Partenerul/a de viaţă cu care aveţi o uniune consensuală similară căsătoriei, înregistrată într-un Registru public destinat acestui scop, dintr-un stat membru al Uniunii Europene, cu condiţia să nu existe două înregistrări simultane în acel stat si să nu se fi anulat respectiva înregistrare.
– Descendenţii dumneavoastră si ai soţului/soţiei sau ai partenerului/ei înregistrat/e (în cazul în care căsătoria nu a fost afectată de un acord sau declaraţie de nulitate, divorţ sau separare legală, iar înregistrarea cuplului nu a fost anulată), cu vârsta de până la 21 de ani sau peste această vârstă, dacă se află în grija dumneavoastră ori prezintă handicap.
– Ascendenţii dumneavoastră sau ai soţului/soţiei ori partenerului/ei (în cazul în care căsătoria nu a fost afectată de un acord sau declaraţie de nulitate, divorţ sau separare legală, iar înregistrarea cuplului nu a fost anulată).

Este nevoie ca familia mea să îndeplinească anumite condiţii pentru a intra în Spania?

Rudele dumneavoastră care nu sunt cetăţeni ai ţărilor membre ale Uniunii Europene (nici ai Spaţiului Economic European si nici ai Confederaţiei Elveţiene) trebuie să deţină un pasaport valid, în vigoare. De asemenea, trebuie să prezinte viza de intrare obţinută de la misiunea diplomatică sau consulatul Spaniei din ţara sa de origine sau rezidenţă, atunci când cetăţenia lor o impune, dacă nu este altminteri prevăzut în tratatele si convenţiile internaţionale la care Spania este parte. Pe de altă parte, deţinerea permisului de rezidenţă în calitate de rudă a unui cetăţean UE, valabil si în vigoare, eliberat de un stat care aplică pe deplin Acordul Schengen din 14 iunie 1985, îi scuteste pe membrii familiei de obligaţia de a obţine viza de sedere pentru intrarea în Spania. Dacă vor rămâne în Spania pentru o perioadă mai mare de trei luni, vor trebui să solicite permisul de rudă a unui cetăţean UE, prezentând, odată cu cererea, următoarele documente:
– pasaportul valid si în vigoare al solicitantului;
– dovada legăturii de rudenie;
– certificatul de înregistrare a rudei care este cetăţean UE;
– documentul doveditor că ruda este în întreţinerea cetăţeanului UE, dacă este cazul.

Acei membri ai familiei mele care nu sunt cetăţeni UE, pot să lucreze
în Spania?

Da, în următoarele condiţii:
– Soţul/soţia sau partenerul/a oficial/ă si descendenţii dumneavoastră cu vârsta de până la 21 de ani si cei ai soţului/soţiei sau partenerului/ei, în cazul în care la 1 ianuarie 2007 deţineau autorizaţia de rezidenţă în Spania, iar dumneavoastră la acea dată eraţi titular al unei autorizaţii de muncă pentru cel puţin un an, au dreptul de a presta orice activitate economică, pe bază de contract de muncă sau ca liber-profesionisti, în aceleasi condiţii ca dumneavoastră si ca cetăţenii spanioli, pentru aceasta nefiind nevoie să mai obţină o autorizaţie de muncă independentă (permisul de rezidenţă în calitate de rudă a unui cetăţean comunitar fiind suficient pentru a dovedi legalitatea exercitării acestei activităţi).
– În celelalte cazuri, soţul/soţia sau partenerul/a oficial/ă si descendenţii dumneavoastră cu vârsta de până la 21 de ani si cei ai soţului/soţiei sau partenerului/ei vor trebui să obţină în acest scop o autorizaţie de muncă pentru angajator, pe o durată de un an sau mai mult (fără a se lua în considerare situaţia forţei de muncă la nivel naţional, si numai dacă dumneavoastră aveţi de cel puţin un an de zile rezidenţă legală si contract de muncă în Spania, dinainte sau după 1 ianuarie 2007). În schimb, nu au acest drept de muncă descendenţii dumneavoastră cu vârsta de peste 21 de ani si ascendenţii dumneavoastră direcţi (nici cei ai soţului/soţiei sau ai partenerului/ei oficial/e), dar dacă deţin rezidenţa în calitate de rudă a unui cetăţean UE pot presta o activitate lucrativă, cu condiţia ca veniturile obţinute să nu aibă caracter de resursă necesară pentru întreţinere, sau pot avea un contract de muncă cu normă completă, cu condiţia ca acesta să aibă o durată nu mai mare de trei luni pe an si să nu aibă o continuitate ca ocupare pe piaţa muncii. În aceste cazuri, regimul de acces la un loc de muncă este cel descris la punctele anterioare.


III. ALTE INFORMAŢII


Eliberarea certificatului de înregistrare sau a permisului de rezidenţă necesită plata unor taxe?

Da. Trebuie plătită taxa de eliberare, a cărei valoare este egală cu cea plătită de cetăţenii spanioli pentru obţinerea sau schimbarea documentului de identitate.

Trebuie să mă identific atunci când Poliţia îmi cere acest lucru?

Da. Dumneavoastră si membrii familiei dumneavoastră aveţi obligaţia de a vă identifica în faţa agenţilor de Poliţie atunci când vi se cere acest lucru (prezentând pasaportul sau documentul de identitate valabil si în vigoare).

Trebuie să indic Numărul meu de Identitate pentru Străini (N.I.E.), în cazul în care fac afaceri în Spania?

Atât certificatul de înregistrare, cât si permisul de rudă a unui cetăţean UE menţionează acest număr. Dacă, neanticipând o sedere în Spania pe o perioadă de 3 luni sau mai mare, nu v-aţi supus obligaţiei de a vă înregistra, însă aveţi nevoie de acest Número de Identidad de Extranjero, îl puteţi obţine, la cerere, de la Direcţia Generală de Poliţie/ Dirección General de la Policía sau de la Garda Civilă/ Guardia Civil (în cadrul Oficiilor pentru Cetăţenii Străini sau, în lipsa acestora, la Comisariatele Provinciale de Poliţie).

Îmi poate fi interzisă, mie sau rudelor mele, intrarea în Spania, mi se poate refuza înregistrarea în Registrul Central al Cetăţenilor Străini sau poate fi decisă expulzarea sau retrimiterea în ţara de origine?

Aceste măsuri se pot lua numai în cazul în care există motive de ordine, siguranţă sau sănătate publică, în conformitate cu legislaţia privind ordinea si siguranţa publică.

De unde pot obţine informaţii mai concrete?

Dacă doriţi informaţii suplimentare, puteţi:
– Să vă prezentaţi personal la Oficiul pentru Cetăţenii Străini sau la Comisariatul de Poliţie din zona unde intenţionaţi să vă stabiliţi rezidenţa.
– Să luaţi legătura cu unitatea de Informare si Asistenţă a Cetăţeanului/ Información y atención al ciudadano din cadrul Direcţiei Generale de Imigrare a Ministerului Muncii si Afacerilor Sociale/ Dirección General de Inmigración del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (91 363 90 71; 91 363 90 69; 91 363 71 08), unde vă va fi indicat oficiul sau sucursala exactă la care puteţi apela pentru a da curs cererii dumneavoastră.

În momentul în care solicitaţi informaţii, trebuie să menţionaţi:

• Numele dumneavoastră (asa cum figurează în pasaport sau în documentul de identitate).
• Naţionalitatea.
• Numărul de Identitate pentru Străini (N.I.E.), dacă v-a fost alocat înainte un astfel de număr.

Dpt. Comunicare
Asoc. DIALOG EUROPEAN
Telf. 691 538 369
dialogoeuropeo@fedrom.org

*sursa: http://extranjeros.mtas.es/

No hay comentarios: